ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลอ้างอิง
dot
bulletกฎหมายอ้างอิงใน-ทัศนะฯ/ข่าวด่วนฯ
dot
ต้องการรับข่าวสารทาง E-mail โปรดกรอก Address

dot


หลักสูตรอบรม Update การภาษีอากรและบัญชี นับชั่วโมงได้ครบถ้วนสำหรับ TA/สำนักงานบัญชีตัวแทน พ่วงด้วยในส่วนของ CPA และผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมงบัญชีได้ 6 อื่นๆ 7 รวม 13 ชั่วโมง (รวมจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง)
หลักสูตรอบรม Update การภาษีอากรและบัญชี นับชั่วโมงได้ครบถ้วนสำหรับ TA/สำนักงานบัญชีตัวแทน พ่วงด้วยในส่วนของ CPA และผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมงบัญชีได้ 6 อื่นๆ 7 รวม 13 ชั่วโมง (รวมจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง)
ให้การอบรม/สัมมนาที่เข้มข้น และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เพียงถือว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว แต่ปฏิบัติจริงไม่เป็น "หลักสูตรดี อบรมเข้ม เน้นปฏิบัติได้ ต้องที่ PAT. Training & Business"
ประมวลรัษฎากร ฉบับอิเลคโทรนิค โดยกรมสรรพากร....เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้องครบถ้วน
เวปไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน
เวปไซต์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการภาษีอากร
เวปไซต์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อการอ้างอิงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


คำชี้แจงกรมสรรพากรเรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย article

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
____________________

                                    ตามที่ ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมาเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติและไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา นั้น
                                    กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ซึ่งไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติและไม่สามารถนำส่ง และยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษี หรือขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามกำหนดระยะเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ ดังนี้
                                    ๑. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังนี้
                                        (๑ ) สท. สระบุรี
                                               สส.บ้านหมอ
                                               สส.ดอนพุด
                                               สส.หนองโดน                                               
                                               สส.เสาไห้
                                        (๒) สท. สิงห์บุรี
                                               สส.เมืองสิงห์บุรี
                                               สส.พรหมบุรี
                                               สส.อินทร์บุรี
                                        (๓) สท. อ่างทอง                                         
                                               สส.ป่าโมก
                                        (๔) สท. ชัยนาท
                                               สส.สรรพยา
                                        (๕) สท.พระนครศรีอยุธยา ๑
                                               สส.พระนครศรีอยุธยา
                                               สส.บางปะอิน
                                               สส.เสนา
                                               สส.บางบาล
                                        (๖) สท.พระนครศรีอยุธยา ๒
                                               สส.บางปะหัน
                                               สส.อุทัย
                                               สส.ท่าเรือ
                                               สส.นครหลวง
                                               สส.มหาราช
                                               สส.บ้านแพรก
                                        (๗) สท.ลพบุรี
                                               สส.เมืองลพบุรี
                                        (๘) สท.นครปฐม ๑
                                               สส.บางเลน
                                        (๙) สท. นครราชสีมา ๑
                                               สส.เมืองนครราชสีมา ๑
                                               สส.เมืองนครราชสีมา ๒
                                               สส.เฉลิมพระเกียรติ
                                               สส.พิมาย
                                        (๑๐)สท.นครราชสีมา ๒
                                               สส.ปักธงชัย                                               
                                               สส.ปากช่อง
                                               สส.โชคชัย                                               
                                        (๑๑)สท.ชัยภูมิ
                                               สส.เมืองชัยภูมิ
                                        (๑๒)สท.นครศรีธรรมราช
                                               สส.สิชล
                                        (๑๓)สท.สุราษฎร์ธานี ๑
                                               สส.ทุกแห่ง ใน สท.สุราษฎร์ธานี ๑
                                        (๑๔) สส.ทุกแห่ง ใน สภ.๑๒
                                    ๒. ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ตาม ๑. ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีอากรดังต่อไปนี้
                                        (๑) ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่ง หรือผู้มีหน้าที่หักภาษีจากจำนวนเงินที่จ่ายและนำส่ง ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการ ตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๙ ทวิ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามลำดับ ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
                                        (๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา ๖๗ ทวิ และ มาตรา ๖๘ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ หรือเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
                                        (๓) ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ และมาตรา ๘๓/๗ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๓ เดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๓ และเดือนภาษีพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
                                        (๔) ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษี ตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๓ เดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๓ และเดือนภาษีพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
                                        (๕) ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษี ตามมาตรา ๙๑/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๓ เดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๓ และเดือนภาษีพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ และชำระภาษีสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา ๙๑/๒(๖) แห่งประมวลรัษฎากร
                                        (๖) ผู้ประกอบการ ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ตามมาตรา ๑๐๓(๓) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ อ.ส. ๔ ก. และแบบ อ.ส. ๔ ข. ซึ่งต้องยื่นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ และเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
                                    ๓. ผู้มีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ประกอบการตาม ๒. ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีและอากรแสตมป์ ดังนี้
                                        (๑) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. ๑ ภ.ง.ด. ๒ ภ.ง.ด. ๓ ภ.ง.ด. ๕๓ และ ภ.ง.ด. ๕๔
                                        (๒) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบภ.ง.ด. ๕๐ ภ.ง.ด. ๕๑
                                        (๓) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ ภ.พ.๓๖
                                        (๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ.๔๐
                                        (๕) อากรแสตมป์ ตามแบบ อ.ส. ๔ ก และแบบ อ.ส. ๔ ข.
                                    จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


กรมสรรพากร
ธันวาคม ๒๕๕๓


สำนักกฎหมาย
โทร. ๐-๒๒๗๒-๘๔๐๘
ประมวลรัษฎากรและกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเป็นตัวแทนรับเงิน หรือทรัพย์สินที่บริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๗) article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๖) article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 282 (พ.ศ. 2554) article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันฯ article
พระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๘)พ.ศ. ๒๕๕๔ article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๙)พ.ศ. ๒๕๕๓ article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๒)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๐)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2544 article
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2545 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.