ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลอ้างอิง
dot
bulletกฎหมายอ้างอิงใน-ทัศนะฯ/ข่าวด่วนฯ
dot
ต้องการรับข่าวสารทาง E-mail โปรดกรอก Address

dot


หลักสูตรอบรม Update การภาษีอากรและบัญชี นับชั่วโมงได้ครบถ้วนสำหรับ TA/สำนักงานบัญชีตัวแทน และนับชั่วโมงได้ด้วยในส่วนของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ให้การอบรม/สัมมนาที่เข้มข้น และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เพียงถือว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว แต่ปฏิบัติจริงไม่เป็น "หลักสูตรดี อบรมเข้ม เน้นปฏิบัติได้ ต้องที่ PAT. Training & Business"
ประมวลรัษฎากร ฉบับอิเลคโทรนิค โดยกรมสรรพากร....เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้องครบถ้วน
เวปไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน
เวปไซต์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการภาษีอากร
เวปไซต์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อการอ้างอิงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


บริการ-อบรม/สัมมนา

 

 
บริษัท  พีเอที. เทรนนิ่ง แอนด์ บิสซิเนส  จำกัด          
         PAT. TRAINING & BUSINESS Co., Ltd.          
 

 

โทร: 081-7331051, 084-7243330  *** Line ID: pat_training

E-mail addresspat.training@yahoo.com

 รหัสสถาบัน (สำหรับ TA) : 3-0027  รหัสสถาบัน (สำหรับ CPA/ผู้ทำบัญชี) : 06-082

 
             

 ตารางการอบรม / สัมมนา  (***ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม =>โปรดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง/หลักสูตร)   *** ทางโรงแรมยึดปฏิบัติตามหลักการ Social Distancing ของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ศบค. อย่างเคร่งครัด ***

           
No. เรื่อง/หลักสูตร รหัสหลักสูตร วัน/เวลา  ค่าอบรมสัมมนา 
วัน วันที่ เวลา

 *** ทางสถาบันฯ จะออกหนังสือรับรองให้ตามจำนวนชั่วโมงจริงที่ท่านได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเท่านั้น โปรดรักษาสิทธิ CPD ของท่านด้วยการลงชื่อเข้าอบรมให้ครบถ้วนทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายทุกวันที่อบรม ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกหนังสือรับรองให้ในกรณีที่ท่านลงชื่อไม่ครบ โดยลายมือชื่อที่ลงต้องเหมือนกัน เนื่องด้วยทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะมีการตรวจสอบลายมือชื่อก่อนอนุมัติการแจ้งนับชั่วโมงการอบรมของท่าน ***

   ตารางกำหนดการอบรม/สัมมนาช่วงเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2564    (กรณีเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชีโปรดระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผู้ทำบัญชี)

1  ขจัดความเสี่ยงในการบัญชีและภาษีอากรสำหรับนิติบุคคลด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วน (วิทยากร: อ.นาวี)

 ***  ปิดรับสมัครแล้ว *** 

อบรมที่ ==> โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดาฯ

  

!!! พิเศษสำหรับลูกค้าเดิมได้รับสิทธิส่วนลดทันที 200 บาท คงเหลือ 2,300 บาท เท่านั้น !!!

 (นับชั่วโมง TA ครบ 12 ช.ม./CPA และ CPD: บัญชี 3 อื่นๆ 9 ช.ม.)

TU12 เสาร์/อาทิตย์ 23 - 24 ต.ค. 64 08.30-16.30 น. 2,500
2  ขจัดความเสี่ยงในการบัญชีและภาษีอากรสำหรับนิติบุคคลด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วน (วิทยากร: อ.นาวี)

 

***  สำรองที่นั่งและชำระค่าอบรม/สัมมนา !!!ด่วน รับจำนวนจำกัด!!! ตามหลักการ Social Distancing ในกรณีที่ต้องแยกเป็นห้องย่อยๆละ ไม่เกิน 20 ท่าน เพื่อความสะดวกขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามลำดับการสมัครและชำระค่าอบรมก่อน-หลัง 

อบรมที่ ==> โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดาฯ

  

!!! พิเศษสำหรับลูกค้าเดิมได้รับสิทธิส่วนลดทันที 200 บาท คงเหลือ 2,300 บาท เท่านั้น !!!

 (นับชั่วโมง TA ครบ 12 ช.ม./CPA และ CPD: บัญชี 3 อื่นๆ 9 ช.ม.)

TU12  เสาร์/อาทิตย์  20 - 21 พ.ย. 64 08.30-16.30 น. 2,500


 ***  ค่าอบรม/สัมมนานี้  ได้รวมค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง 2 ครั้ง (ต่อวัน) ด้วยแล้ว  รับสมัครผู้เข้าอบรม/สัมมนาจำนวนจำกัด  และขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้ตามลำดับการจ่ายชำระเงิน

 **** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำหนดการอบรม/สัมมนาออกไปหรือยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนานั้น โดยคืนเงินค่าอบรม/สัมมนาให้แก่ท่านผู้ที่ได้ชำระแล้วเต็มจำนวน ซึ่งจะแจ้งการเลื่อนหรือการยกเลิกก่อนกำหนดวันอบรม/สัมมนาไม่น้อยกว่า 2 วัน

 =>ใบสมัครอบรม(word)          => ใบสมัครอบรม(pdf)

   

ติดต่อสำรองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมได้ที่ โทร. 0-2276-4995-9

  

 บริการและข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รับสอนพิเศษ/ติวสอบบรรจุ/ขอใบอนุญาต ระดับปริญญาตรี&โททางด้านการบัญชี/บริหารธุรกิจ/ภาษีCopyright © 2010 All Rights Reserved.